ICYANDITSWE CYERA CY'UMUNSI: Intambwe y'umunyabyaha, ikenewe mu gushaka agacyiza.

Nshuti Muvandimwe, ndagusuhuje nkwifuriza amahoro ya kristo, Aganze Muri wowe, Muri aka kanya tugiye kuganira ku twashobora gutera intambwe takabasha guhindukirira Imana, tukemera Kuyoborwa na Mwuka wera, Ibi birashoboka Cyane rwose, Nshuti Muvandimwe nubwo

Ushobora kuba uba Mu byaha byinshi wumva bigutera isoni aho ujya hose, ariko ndagirango nkubwire ko Imana itakwanga ahubwo yanga ibyaha n’ababigukoresha , Bityo Hindukirira gusaba imbabazi z’ibyaha byawe ,uyu munsi Imana nayo irahindura amateka yaweImana ikunda abihana, ibyaha byabo bagaca bugufi bagahitamo kuyikorera, Nta gihe na kimwe kibaho Imana idatanga imbabazi Ku bayiciriye bugufi!Ibyanditswe byera Mu gitabo cya Yesaya 30:15-20 hagira hati ”

Uwiteka Imana, Uwera Wa Isirayeri yavuze ati” Nimugaruka mugatuza, Muzakizwa, Mu ituze no Mu byiringiro nimo muzahererwa Imbaraga, Ariko mwaranze! Ahubwo muravuga muti “Oya kuko tuziruka Ku mafarashi, ni koko, ariko muzaba muhunze, kandi muti ” Tuzagendera kuy’Imbaraga ,ni koko n’Abazabakurikira bose bazaba abanyambaraga, Abantu 1000 bazirukanwa n’umuntu umwe, ubakangisha abantu batanu nibababakangisha muzahunga, kugeza ubwo muzasigara mumeze nk’igiti kirekire gishinze Mu mpinga y’Umusozi cyangwa ibendera rishinze Ku gasozi.

Hanyuma umurongo wa 18 ngirango mwiteho, ugira uti ” Igituma Uwiteka yihangana ni ukugirango abagirire neza , kandi igituma ashyirwa hejuru ni ukubagirira ibambe, kuko Uwiteka ari Imana ica imanza zitabera, Hahirwa Abamutegereza bose! Kuko abantu bazatura isiyoni h’iyerusaremu, ntuzongera kurira ntazabura kukugirira neza, numutakira ,nakumva azagusubiza!Nshuti Muvandimwe, Aya magambo dusomye ni ay’ihumure Ku banyabyaha bifuza kwera indi mbuto y’umugisha kuko aya mahirwe akiriho kuri bo ,

Njye ndasoje ariko ndagusaba gusubiza amaso inyuma ukareba aho umwami Wawe Yagukuye, Impanuka, Indwara, Impfu n’ibindi yakurengeje nawe ubwawe wari witakarije ikizere wanikuyeho Amaboko! Ese koko buriya waramushimiye? Nonese icyo agusaba cyoroheje cyo urakimuha? Ibaze neza Mu mutima wawe, urebe Imirimo y’Uwiteka Mu buzima bwawe, maze uhere none umuhindukirire kuko akigutegeye amaboko, kandi bigishoboka! Murakoze Cyane mwe mwese mwafashe Umwanya wanyu mugasoma ubu butumwa bwiza, Tuzasubira ubutaha!

Related posts

Leave a Comment